SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE: Leona Palinková Bečicová, Dis., IČ: 68943440, Velký Týnec, Sadová, PSČ 783 72, (dále jen jako „Já“ či „Správce“)

1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný. 


Osobní údaje (resp. jeho druh)

Účel jejich zpracování 
Jméno, příjmení Marketing - zasílání Newsletteru
Plnění smlouvy o nutričním poradenství
Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru
Telefonní číslo Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb
Informace z políčka o věku a odkud jste Plnění smlouvy o nutričním poradenství


2. Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování. 

3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“). 

4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu. 

5. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním. 

6. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu leona.becicova(zavinac)seznam.cz. 

7. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 

2. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 

3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 

4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR. 

7. Jsem seznámen s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) není možné moje osobní údaje vymazat. 

8. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování. 

9. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU. 

10. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. 

11. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu leona.becicova(zavinac)seznam.cz. 

12. Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. 

13. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 

14. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů za účelem plnění smlouvy o nutričním poradenství. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.